ngoenzciet Lai

Sanhgyangh: Mbanjdung Boq Venz Diuqfoux Coux Ciengmoq

Ndwen 1 ngoenz 27 dwg liggaeuq ndwenlab ngeihngeih, beixnuengx Dungcuz Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Linzhih Cin Bingzcai banh aen hozdung “minzsuz coux ciengmoq”, beixnuengx Dungcuz ciengq golaux Dungcuz、boq aenvenz、diuq fouxminzcuz an...[cienzcaez]

yiengh ndei Mbanjcuengh Lai

Seiqgyaiq Gaep Feihyiz: Golaux Dungcuz

Golaux Dungcuz youq ranghdieg Mbanjdung henz Dahyungzgyangh Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Guengjsae riuzcienz, dwg cungj hingzsik habciengq ndawbiengz lai sing bouh、mbouj yungh cijveih、mbouj yungh buenx ciengq、swhyienz hab sing ndeu. [cienzcaez]

lwnh vahsaw raeuz Lai

Gunghcwngz:Gingq Foux Naek Saw Vwnzva Swnjcienz

Gunghcwngz Yauzcuz Swciyen cwkrom fungfouq swhyenz vwnzva conzdungj ndei. Geij bi neix daeuj gyoengq Yauzcuz beixnuengx Gvanhyinh Yangh Ciuhsanh Cunh daihlig haivat conzdungj vwnzva lij laebbaenz le Yauzcuz guenj hoenxgienz、guenj doeg s...[cienzcaez]

faenzcieng cauhdaeuz Lai

Ginglig “Sam Hah” Daihmuengz

Guh boux hagseng, byawz cungj maqmuengh daengz ngoenz cuengqgyaj. Hoeng, mwh gou lij youq hagdangz doegsaw, f...[cienzcaez]

faenzcieng fanhoiz Lai

Naemjsij Byaraiz

Mbouj rox dwg mbwn dingh roxnaeuz dwg deih nien, hawj fwjraiz biu geij gvaengx, couh dawz song cien haj bak b...[cienzcaez]

faenzcieng hagseng Lai

Lauxsae Daeng Aeueiq

Mboengqneix gou miz fuk doeg le bien faenzcieng ndeu, heuhguh 《Lauxsae Lajmbanj Ceiq Gyaeu Cih Yezyingh》. G...[cienzcaez]

扫描二维码
关注本报官方微信

本报投稿邮箱:

gxmzbzb@163.com

gxmzb2@163.com

回到顶部