yiengh ndei Mbanjcuengh Lai

Fouxgyong Saenzmaed——Foux Gyongnaezhenj Yauzcuz Ginhsiu

Aenfoux gyongnaezhenj dwg cungj foux denjhingz minzcuz ndawbiengz ndeu, cujyau liuzhingz youq Gvangjsih Bouxcuengh Swcigih Ginhsiu Yauzcuz Swciyen, daengz seizneix gaenq miz cien bi lizsij. Bi 2011 ndaej Gozvuyen goengbouh guh feihvuzciz... [cienzcaez]

lwnh vahsaw raeuz Lai

Gunghcwngz:Gingq Foux Naek Saw Vwnzva Swnjcienz

Gunghcwngz Yauzcuz Swciyen cwkrom fungfouq swhyenz vwnzva conzdungj ndei. Geij bi neix daeuj gyoengq Yauzcuz beixnuengx Gvanhyinh Yangh Ciuhsanh Cunh daihlig haivat conzdungj vwnzva lij laebbaenz le Yauzcuz guenj hoenxgienz、guenj doeg s...[cienzcaez]

faenzcieng cauhdaeuz Lai

Ginglig “Sam Hah” Daihmuengz

Guh boux hagseng, byawz cungj maqmuengh daengz ngoenz cuengqgyaj. Hoeng, mwh gou lij youq hagdangz doegsaw, f...[cienzcaez]

faenzcieng fanhoiz Lai

Naemjsij Byaraiz

Mbouj rox dwg mbwn dingh roxnaeuz dwg deih nien, hawj fwjraiz biu geij gvaengx, couh dawz song cien haj bak b...[cienzcaez]

faenzcieng hagseng Lai

Lauxsae Daeng Aeueiq

Mboengqneix gou miz fuk doeg le bien faenzcieng ndeu, heuhguh 《Lauxsae Lajmbanj Ceiq Gyaeu Cih Yezyingh》. G...[cienzcaez]

扫描二维码
关注本报官方微信

本报投稿邮箱:

gxmzbzb@163.com

gxmzb2@163.com

回到顶部