faenzcieng cauhdaeuz Lai

Duzmalwg Ra Daengngoenz

Youq ndaw aen suenva hung gyaeundei, miz duz malwg ndeigyaez ndeu youq. Moix ngoenz gvaq banringz, de cungj d...[cienzcaez]

faenzcieng fanhoiz Lai

Gep Canzcog Caenj Mbouj Ok(3)

Hoeng saehyak gig saetnaj, saeh saetnaj ceiq hung, mboujmiz bien mboujmiz henz. Danghnaeuz aen aek de dek, gi...[cienzcaez]

faenzcieng hagseng Lai

Mok Youq Gizlawz

Gaxgonq miz benq mok he, de dwg boux lwgnyez cabheiq ndeu, hix dwg boux canghfapswd iq he.Miz ngoenz ndeu, mo...[cienzcaez]

公众号

抖音号

本报投稿邮箱:

gxmzbzb@163.com

gxmzb2@163.com

广西民族报社简介

广西民族报(壮文版)简介

广西民族报(汉文版)简介

广西民族报网简介

回到顶部