saehmoq minzcuz Lai

Sanhgyangh: “Suennaz Iq” Banggung Ndaej Fungsou

Mboengqneix, cingq dwg aen geiqciet Sanhgyangh Dungcuz Swciyen Dougyangh Cin Yazlinz Cunh suennaz iq fungsou haenx, vunzmbanj dingj ndit haenq ndat bae mbaet lwgbieng、 duhseiq、 byaekhau daengj byaekheu, yawhbwh cang ci siugai bae hawci...[cienzcaez]

yiengh ndei Mbanjcuengh Lai

Gij Dinfwngz Guh Faenjsoemj Binhyangz

Faenjhaeux Binhyangz youq Ciuzbwzsung duenh Vangzyou couh miz, daengz seizneix gaenq miz baenz cien bi nanz; faenjsoemj Binhyangz dwg ciep gij dinfwngz guh faenjhaeux Binhyangz le gaijbienq caeuq cauhmoq guhbaenz, daihgaiq youq Ciuzmingz... [cienzcaez]

faenzcieng cauhdaeuz Lai

Ngoenzseng Mbouj Doengz Bingzciengz

Seizcin bineix caeuq bingzciengz gig mbouj doxdoengz, ngoenzseng gyabuz gou hix lumj vunz naengh ci gvaq bya ...[cienzcaez]

faenzcieng hagseng Lai

Goengqbya Gyae

Gou caen siengj bae daengz gwnz dingjbya ceiq gyae ceiq gyae de bae![cienzcaez]

公众号

抖音号

本报投稿邮箱:

gxmzbzb@163.com

gxmzb2@163.com

广西民族报社简介

广西民族报(壮文版)简介

广西民族报(汉文版)简介

广西民族报网简介

回到顶部